ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᕐᒧᑦ-19 ᓄᑖᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ

ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ, ᓄᓇᖃᑎᕗᓪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᑎᐊᓯᒪᖃᑕᐅᒍᒪᓪᓗᑕ ᓱᓕ ᓯᕗᓕᐅᑎᑲᑦᑎᒍ ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᑦ. ᒪᓐᓇ ᐊᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᓇᑕ ᓴᑮᕙᓕᐊᒐᑦᑕ ᓄᑖᕈᖅᑎᒋᐊᖅᑐᒋᓪᓗ ᒪᓕᒐᑦᑎᓐᓂ ᐊᑕᓇᖅᑐᒥᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᖅ– 19 ᑲᓂᒪᔪᐊᓇᒦᑎᓗᒋᑦ ᓱᓕ.

ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᐅᒥᐊᔪᐊᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓱᒫᓗᓂᐊᕆᐊᖏᑕ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐊᓱᕈᓐᓇᑐᑰᓂᐊᕆᐊᓴᓘᓂᑦ ᑕᒫᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᓇᐅᔪᒥ, ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᑎᐊᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᔪᒥᕕᖃᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᓕᒫᑦ ᐊᓂᑕᐃᓕᒋᐊᖃᖓᑕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓂᒃ ᒪᕉᓐᓂᒃ ᐅᒥᐊᔪᐊᓕᐊᓚᐅᖏᓂᖏᓂ. ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᓄᑖᒥᐊᑮᓯᒪᓕᖓᑕ ᒪᓕᑕᐅᒋᐊᖃᑦᑐᑎᓪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᓂᖏᓐᓂ, ᑐᓚᑦᑎᓗᒋᓪᓗ. ᐅᒥᐊᔪᐊᓕᒫᑦ ᓴᓗᒪᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓗᒪᓴᐃᔨᓚᕆᒻᒧᑦ (ᕿᐅᑲᕐᑎᕆᓪᓗᑎᒃ ᓴᓗᒪᓴᐃᓂᖅ) ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒥᔭᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᒥᐊᔪᐊᖅ ᐃᖏᕋᓂᓕᒫᖓᓂ. ᐊᓚᕝᕕᒻᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᕋᒥᓂᒃ, ᐃᖃᕋᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕆᐊᓕᖏᑦᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᑲᔪᕈᓇᓂᖏᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔨᐅᖏᑲᓗᐊᖅᑎᓗᒍ ᒪᓐᓇ ᖃᓄᐃᓇᖅᑐᖅ.

ᐅᒥᐊᔪᐊᓕᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ , ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᓗ ᐅᒥᐊᔪᐊᕐᒧᑦ ᐃᑭᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ. ᐊᓚᕕᕗᑦ ᒪᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ.

ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᓂᒃ, ᐃᒫᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑕᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᑐᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᔭᕗᑦ ᑲᒪᑎᐊᓯᒪᓚᕆᑦᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓯᓚᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒪᔪᐊᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓗᒍ.

ᒪᓐᓇᒧᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓄᕙᔪᐊᓇᖅ– 19 ᒥᓵᓄᑦ ᐊᕿᒋᐊᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑕᕗᓗ ᒪᓕᒐᕗᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᑕᓇᑦᑐᒦᑎᑦᑎᒍᒪᓇᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᒃ, ᑕᒪᑯᐊᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᐅᕈᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᐊᖁᓗᒋᑦ.  ᓯᓚᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᒋᐊᖃᖓᑕ ᐊᑕᓇᖏᑦᑐᒥᒃ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓂᒃ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖓᑕ ᓱᓕ ᐃᓅᓯᖃᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᒍᒥᓇᖅᑐᓂᓪᓗ ᓂᕿᑎᐊᕙᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᐊᕋᒍᒋᔭᑦᑎᓂ 2020

ᖁᔭᓐᓇᒦᓚᕆᑦᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᑦᑎᐊᕋᓯ ᓱᓕ.

ᑖᑯᓇᖔᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ,

ᑕᐃᕕᑎ ᐊᓕᒃᓵᓐᑐᕐ, ᐃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᖅ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑯᓐᓄᑦ

BACK TO NEWS

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries

COVID-19 Update

The health and safety of our employees, communities, and products remain our top priority at Baffin Fisheries. We are taking significant precautionary measures and implementing new policies and procedures to stay safe during the COVID-19 coronavirus pandemic. Learn more by clicking the links below.

COVID-19 Update

ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᕐᒧᑦ-19 ᓄᑖᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ