ᒥᑭᔪᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅ – ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ – (ᓗᑦᑕᑦ)

1.5 ᐅᓪᓗᐃᑦ

SDV-BS ᑭᖑᕝᕙᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐅᑯᓄᖓ MED-A3. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ, ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᔭᒻᒪᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᑐᖃᑳᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᑐᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕐᓗᐊᕿᔪᖃᓂᕐᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᐊᕆᐊᓕᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖏᓐᓂᕐᒥᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ. ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕈᕕᑦ SVOP,ᓂᒃ ᒥᑭᔪᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ

SDV-BS ᐃᓚᐅᒍᑎᓕᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᕐᑐᓄᑦ, 15,ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᑦᑕᐅᑎᖃᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥᒋᐊᖅ ᑲᒪᒋᐊᖃᕋᒥ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᑐᓂᒃ 150 ᕉᔅ ᑕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓂᖃᓗᑎᒃ ᐅᖓᓯᓐᓂᕐᓴᒧᑦ 25 ᒪᐃᓕᒧᑦ ᓯᒡᔭᒥᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍᓗ, ᐊᓯᖃᒥᑎᓪᓗᒋᑦ: ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᓂᐅᕐᕈᔪᓕᕆᔨ, ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᓂ  ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔭᕐᑐᕈᑎᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᖃᕈᓂ

Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries

COVID-19 Update

The health and safety of our employees, communities, and products remain our top priority at Baffin Fisheries. We are taking significant precautionary measures and implementing new policies and procedures to stay safe during the COVID-19 coronavirus pandemic. Learn more by clicking the links below.

COVID-19 Update

ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᕐᒧᑦ-19 ᓄᑖᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ