ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᑭᕐᑖᓗᒻᒦᑦᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒪᖓᑕ ᓯᓈᓂ ᓴᓂᐊᓂ Sylvia Grinnell River ᑰᖓᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᓂᓕᒃ  63.7467° N, 68.5170°

W. ᐊᓪᓚᕕᖃᕕᐅᔪᖅ ᕿᑭᕐᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒐᕙᒪᖃᕕᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᕐᐸᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓱᒃᑲᓂᕐᐹᒥ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐅᑭᐊᕐᑕᕐᑐᒥ. ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖃᕐᓱᓂ ᓴᓂᐊᓂ 7,700, ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓂ 60%,ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᑎᑦᑕᕐᕕᐅᒻᒪᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐱᔅᓇᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᐅᒻᒪᕆᑦᓱᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᒥᑦᑕᕐᕕᖃᑦᓯᐊᕐᑐᐊᓘᓪᓗᓂ. ᒥᕝᕕᖓ ᑕᑭᔫᒻᒪᕆᐊᓘᒐᒥ ᒥᕝᕕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒧᑦ  space shuttle,ᒧᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒡᒍᔪᖅ ᐃᒃᑮᓇᕐᑐᐊᓘᒻᒪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᖏᓂᕐᐹᓄᑦ ᑎᒻᒥᔫᓄᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔭᑦᑐᖅ.

ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᕐᑐᖅ Frobisher Bay, ᓯᑎᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑐᕐᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ. ᓄᓇᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᑎᓄᑦ, ᑕᕐᕆᔭᒐᓴᓕᐅᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᖏᕐᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᐊᕐᑎᕐᓱᑎᒃ ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᑦᓯᔭᒻᒥᔪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᓇᖑᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ.

ᑐᓐᖓᓇᕐᑐᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᒧᑦ ᓄᓇᒃᑯᑦ, ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᑯᒃᑯᑦ, ᖁᕕᐊᑦᑕᐅᑎᖃᕆᐊᕐᑐᕐᓱᑎᒃ ᓯᓚᒥ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᕗᖅ ᑲᔾᔮᕐᓇᕐᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᒥᐊᓂᕐᓯᕕᖃᕐᓱᓂ ᓄᓇᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᓕᓐᓂ, ᖃᖅᑲᖃᐅᕐᓱᓂ, ᑰᖃᐅᕐᓱᓂ, ᑎᓱᔪᓂᓪᓗ ᑭᖏᑦᑐᓂᑦ ᑰᖃᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᑑᓕᕕᓂᖃᐅᕐᓱᓂ ᑕᑯᔭᕐᑐᕈᓐᓇᕐᑕᓂᒃ.63.7467° N, 68.5170°
Message Baffin Fisheries

Baffin Fisheries

COVID-19 Update

The health and safety of our employees, communities, and products remain our top priority at Baffin Fisheries. We are taking significant precautionary measures and implementing new policies and procedures to stay safe during the COVID-19 coronavirus pandemic. Learn more by clicking the links below.

COVID-19 Update

ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᕐᒧᑦ-19 ᓄᑖᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ